OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

1. Przedmiot i zawarcie Umowy sprzedaży/ dostawy

Przez umowę sprzedaży dostawca/sprzedawca (zwany dalej „Sprzedawcą”) zobowiązuje się przenieść na Vargyas Petfood Kft. (zwana dalej „Kupującym”) własność towaru z oferty Sprzedawcy zamówionego przez Kupującego (zwanego dalej „Towarem”) i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 

2. Zamówienia

Zamówienia na Towar składane przez Kupującego są ostatecznie przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę po odesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia i odpowiedzi na zamówienie Kupującego w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia oznacza milczące przyjęcie zamówienia do realizacji. Zawarcie umowy w sposób opisany w niniejszym punkcie oznacza przyjęcie niniejszych warunków zakupu bez względu na klauzule umieszczone na dokumentach handlowych Sprzedawcy. Ogólne warunki sprzedaży Sprzedawcy są wyłączone. Wyłącza się możliwość zmiany treści zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Kupującego.

 

3. Terminy dostaw

Sprzedawca nie może zmieniać ustalonych terminów dostaw. Przekroczenie uzgodnionego przez strony terminu dostawy Towaru uprawnia Kupującego do naliczania kary umownej w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) ceny zamówionego Towaru za każdy dzień opóźnienia dostawcy Towaru, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych. Opóźnienie większe niż o 14 (czternaście) dni uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy (odwołania zamówienia). Powyższe reguły nie mają zastosowania jeżeli niemożność realizacji dostaw Towaru wynika z działania siły wyższej.

 

4. Warunki dostawy

Dostawę uważa się za wykonaną (co powoduje spełnienie warunków dostawy i przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru ze Sprzedawcy na Kupującego) w momencie wydania Towaru w siedzibie Kupującego. Towar jest transportowany na ryzyko Sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości (wad, braków itp.) Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie i zabezpieczenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi w ustawowo obowiązującym trybie (również gdy przewoźnik został wybrany przez Sprzedawcę). W razie odpowiedzialności przewoźnika, Kupujący przekaże Sprzedawcy niezbędne dokumenty do dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

 

5. Ceny

Ceny za Towar są ustalane na bazie cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu zamówienia. Ceny towarów nie ujętych w cenniku Sprzedawcy są ustalane pomiędzy stronami. Cennik może być zmieniany za 30-dniowym powiadomieniem, chyba że strony w umowie lub ofercie ustaliły stałe ceny. Cena za Towar zawiera koszt transportu do siedziby Kupującego oraz ubezpieczenie, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

 

6. Warunki płatności

Cena za Towar jest płatna przez Kupującego przelewem na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni od daty dostawy Towaru. W razie nieterminowej zapłaty ceny Sprzedawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

 

7. Gwarancja

Sprzedawca udziela gwarancji na Towar na okres 1 lat od dnia dostawy (o ile nie ustalono innego okresu). Towar wadliwy podlega nieodpłatnej wymianie w siedzibie Kupującego. Gwarancją nie są objęte wady wynikłe z samowolnej naprawy, przeróbki lub zmiany Towaru przez Kupującego oraz użytkowanie Towaru niezgodnie z dostarczoną przez Sprzedawcę instrukcją.

 

8. Sprawy sporne

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa. W przypadku zaistnienia różnic pomiędzy postanowieniami OWZ a indywidualną umową o współpracy handlowej, zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, zastosowanie będą miały postanowienia umowy. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania niniejszych ogólnych warunków zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, organem rozstrzygającym będzie właściwy dla Kupującego sąd powszechny w Poznaniu.

 

9. GDPR

Jeżeli w trakcie wykonywania zlecenia pomiędzy stronami wymieniane są dane osobowe, każda ze stron ma obowiązek zachować je w poufności i traktowania ich zgodnie polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (2016/679) z dnia 25 maja 2018 r. Niedozwolone jest dalsze przekazywania otrzymanych danych osobowych bez zgody drugiej strony. Każda ze stron zapewni podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyk wynikających z przetwarzania danych osobowych, zawiadomi o ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa tych danych, a także będzie wykonywać pozostałe obowiązki wynikające z przepisów, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.

 

10. DANE FIRMY

Imię i nazwisko: Vargyas Petfood Kft
Adres: Węgry, 9330, Kapuvár, ulica Osli 16.
PL Numer VAT: 5263300216

E-mail: witaj@cricksydog.pl