OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

1. Przedmiot i zawarcie Umowy sprzedaży/ dostawy

Przez umowę sprzedaży dostawca/sprzedawca (zwany dalej „Sprzedawcą”) zobowiązuje się przenieść na Vargyas Petfood Kft. (zwana dalej „Kupującym”) własność towaru z oferty Sprzedawcy zamówionego przez Kupującego (zwanego dalej „Towarem”) i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 

2. Zamówienia

Zamówienia na Towar składane przez Kupującego są ostatecznie przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę po odesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia i odpowiedzi na zamówienie Kupującego w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia oznacza milczące przyjęcie zamówienia do realizacji. Zawarcie umowy w sposób opisany w niniejszym punkcie oznacza przyjęcie niniejszych warunków zakupu bez względu na klauzule umieszczone na dokumentach handlowych Sprzedawcy. Ogólne warunki sprzedaży Sprzedawcy są wyłączone. Wyłącza się możliwość zmiany treści zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Kupującego.

 

3. Terminy dostaw

Sprzedawca nie może zmieniać ustalonych terminów dostaw. Przekroczenie uzgodnionego przez strony terminu dostawy Towaru uprawnia Kupującego do naliczania kary umownej w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) ceny zamówionego Towaru za każdy dzień opóźnienia dostawcy Towaru, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych. Opóźnienie większe niż o 14 (czternaście) dni uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy (odwołania zamówienia). Powyższe reguły nie mają zastosowania jeżeli niemożność realizacji dostaw Towaru wynika z działania siły wyższej.

 

4. Warunki dostawy

Dostawę uważa się za wykonaną (co powoduje spełnienie warunków dostawy i przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru ze Sprzedawcy na Kupującego) w momencie wydania Towaru w siedzibie Kupującego. Towar jest transportowany na ryzyko Sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości (wad, braków itp.) Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie i zabezpieczenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi w ustawowo obowiązującym trybie (również gdy przewoźnik został wybrany przez Sprzedawcę). W razie odpowiedzialności przewoźnika, Kupujący przekaże Sprzedawcy niezbędne dokumenty do dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

 

5. Ceny

Ceny za Towar są ustalane na bazie cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu zamówienia. Ceny towarów nie ujętych w cenniku Sprzedawcy są ustalane pomiędzy stronami. Cennik może być zmieniany za 30-dniowym powiadomieniem, chyba że strony w umowie lub ofercie ustaliły stałe ceny. Cena za Towar zawiera koszt transportu do siedziby Kupującego oraz ubezpieczenie, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

 

6. Warunki płatności

Cena za Towar jest płatna przez Kupującego przelewem na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni od daty dostawy Towaru. W razie nieterminowej zapłaty ceny Sprzedawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

 

7. Gwarancja

Jeśli Twój pies nie jest zadowolony z produktu, odeślij nam go z powrotem w ciągu 14 dni, a my zwrócimy Ci pieniądze!

Sprzedawca udziela gwarancji na Towar na okres 1 lat od dnia dostawy (o ile nie ustalono innego okresu). Towar wadliwy podlega nieodpłatnej wymianie w siedzibie Kupującego. Gwarancją nie są objęte wady wynikłe z samowolnej naprawy, przeróbki lub zmiany Towaru przez Kupującego oraz użytkowanie Towaru niezgodnie z dostarczoną przez Sprzedawcę instrukcją.

OGÓLNA GWARANCJA

Uważamy, że w XXI wieku możliwość utrzymania się na rynku mają tylko doskonałe produkty, zatem przywiązujemy dużą wagę do jakości. Dlatego też na wszystkie zakupy dajemy 100% gwarancję – bez zadawania jakichkolwiek pytań i w przypadku dowolnego problemu. W ten sposób chcemy zapewnić możliwość wypróbowania i używania naszych produktów bez jakiegokolwiek ryzyka, aby w jak najszerszym kręgu karma CricksyDog stała się znana jako rozwiązanie zapewniające zdrowy i bezpieczny tryb życia psów.

BŁĄD REALIZACJI

Jeśli nastąpił błąd w realizacji (nie dostałeś tego produktu, który zamawiałeś) proponujemy (przy uzgodnieniu wartości), żebyś zatrzymał otrzymany produkt lub wymienił go na pierwotnie zamówiony. Koszty związane z odesłaniem produktu i koszty dostawy wymienianego produktu bierzemy na siebie.

WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

Na wszystkie sprzedawane przez nas produkty zapewniamy 6-miesiączną gwarancję. Od czasu do czasu mogą zdarzyć się tymczasowe braki, za które nie ponosimy odpowiedzialności! Przedstawione zdjęcia mają tylko charakter ilustracji!

CZEGO NIE DOTYCZY GWARANCJA?

Gwarancja umowna nie dotyczy tych szkód, które wynikły z powodu braku konserwacji, ingerencji niepowołanych osób, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zniszczenia lub naprawy dokonywanej przez nieautoryzowany serwis, a także:

• usterek i szkód wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego użytkowania produktu;
• usterek i szkód spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie, wypadek lub zaniedbanie;
• usterek i szkód pojawiających się w wyniku nieprawidłowego wypróbowania, użytkowania, konserwacji, rozpoczęcia eksploatacji, modyfikacji;
• usterek i szkód spowodowanych wilgocią, płynami lub rozlaną żywnością;
• zarysowań lub innych uszkodzeń powstałych na powierzchni produktu w trakcie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
• części zużytych w czasie regularnej konserwacji lub użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

 

8. Sprawy sporne

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa. W przypadku zaistnienia różnic pomiędzy postanowieniami OWZ a indywidualną umową o współpracy handlowej, zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, zastosowanie będą miały postanowienia umowy. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania niniejszych ogólnych warunków zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, organem rozstrzygającym będzie właściwy dla Kupującego sąd powszechny w Poznaniu.

 

9. GDPR

Jeżeli w trakcie wykonywania zlecenia pomiędzy stronami wymieniane są dane osobowe, każda ze stron ma obowiązek zachować je w poufności i traktowania ich zgodnie polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (2016/679) z dnia 25 maja 2018 r. Niedozwolone jest dalsze przekazywania otrzymanych danych osobowych bez zgody drugiej strony. Każda ze stron zapewni podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyk wynikających z przetwarzania danych osobowych, zawiadomi o ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa tych danych, a także będzie wykonywać pozostałe obowiązki wynikające z przepisów, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.

 

10. DANE FIRMY

Imię i nazwisko: Vargyas Petfood Kft
Adres: Węgry, 9330, Kapuvár, ulica Osli 16.
PL Numer VAT: 5263300216

E-mail: witaj@cricksydog.pl

 

11. Postanowienia dotyczące strony cricksydog.hu

Tłumaczenie i źródło: Informacje publikowane na tej stronie są tłumaczeniem treści znajdujących się na węgierskiej wersji strony cricksydog.hu. Teksty, które tutaj widzisz, reprezentują pełne tłumaczenie węgierskiej wersji cricksydog.hu.

Aktualizacje: Nasz zespół zawsze dąży do zapewnienia aktualności informacji, więc treść przedstawiona na tłumaczonej stronie powinna odzwierciedlać najnowsze wersje dostępne na cricksydog.hu. Niemniej jednak z powodu różnic czasowych mogą wystąpić drobne rozbieżności lub nieścisłości.

Zgłaszanie błędów: Jeśli zauważysz błąd lub nieścisłość w treści, prosimy o zgłoszenie tego nam. Niemniej jednak, w przypadku wszelkich kontrowersji lub różnic interpretacyjnych, oficjalne i decydujące informacje dostarcza węgierska wersja strony cricksydog.hu.

Zorientowanie: Aby uzyskać najnowsze i najbardziej wiarygodne informacje, zawsze odwiedzaj bezpośrednio stronę cricksydog.hu.

Głównym celem tych postanowień jest zapewnienie, że użytkownicy są świadomi: chociaż dążymy do jakości i dokładności tłumaczeń, oficjalne i wiążące informacje zawsze dostarcza węgierska wersja strony cricksydog.hu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie CricksyDog!

Na CricksyDog chcemy zapewnić Tobie jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe.

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

 

2. INFORMACJE NA TEMAT POLITYKI

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące Twojego stosunku w ramach danych osobowych ze CricksyDog Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług CricksyDog oraz wszelkich powiązanych usług (zwanych dalej „Serwis CricksyDog”). Warunki regulujące korzystanie z Serwisu CricksyDog zostały określone w naszym Regulaminie Korzystania z Serwisu („Regulamin Korzystania z Serwisu”).

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś korzystał się z przyjemnością z Serwisu CricksyDog; oraz
 • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. Szczegółowe wyjaśnienia terminów użytych w niniejszej Polityce można znaleźć w naszym Centrum Prywatności w witrynie CricksyDog.pl. Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe” 14. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z Serwisu CricksyDog.

 

3. TWOJE PRAWA I PREFERENCJE: KONTROLA I MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym Centrum prywatności i Ustawieniach prywatności, aby pomóc użytkownikom w korzystaniu z tych praw. Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu —
 • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz
 • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

W celu umożliwienia łatwego korzystania z rzeczonych praw oraz rejestrowania preferencji w odniesieniu do tego, w jaki sposób CricksyDog wykorzystuje Twoje dane osobowe, oferujemy dostęp do następujących funkcji za pomocą strony Ustawienia konta:

 • Ustawienia prywatności — umożliwiają kontrolę niektórych kategorii danych osobowych, jakie przetwarzamy na Twój temat, umożliwiają uzyskanie dostępu do danych osobowych za pomocą przycisku „Pobierz moje dane” oraz zawierają odnośnik do Centrum Prywatności w witrynie CricksyDog.pl, gdzie możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób CricksyDog wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz na temat przysługujących Tobie praw; oraz,
 • Ustawienia powiadomień — umożliwiają użytkownikowi wybranie, jakie wiadomości będzie otrzymywać od CricksyDog, zarządzanie publicznie dostępnymi danymi osobowymi oraz ustawienie preferencji dotyczących udostępniania danych.

Centrum Prywatności umożliwia zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych przez CricksyDog. Dostępne są tam informacje o tym, co dzieje się, jeśli dostosujesz swoje ustawienia na stronie Ustawienia konta oraz w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania określonych informacji od CricksyDog. Jeżeli wysyłamy do Ciebie elektroniczne wiadomości marketingowe w oparciu o Twoją zgodę lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo, możesz w dowolnej chwili wycofać taką zgodę lub wyrazić sprzeciw („rezygnacja”) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Elektroniczne wiadomości marketingowe, jakie będziesz otrzymywać od CricksyDog (np. przesyłane pocztą elektroniczną), obejmują mechanizm rezygnacji dostępny w samej wiadomości (np. odnośnik umożliwiający rezygnację z subskrypcji dostępny w wiadomości e-mail wysyłanej do użytkownika).

Więcej informacji na temat zawartych w RODO praw opisanych powyżej oraz możliwości sprawowania kontroli, którą zapewniamy wszystkim użytkownikom CricksyDog w odniesieniu do tych praw, zostało przedstawionych w sekcji „Twoje prawa” w Centrum Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twojej prywatności, praw oraz ich egzekwowania, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Centrum Prywatności. Odpowiemy na Twoje zapytanie w rozsądnym terminie po zweryfikowaniu Twojej tożsamości. W przypadku braku zadowolenia ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz się również skontaktować i złożyć skargę do szwedzkiego organu ochrony danych (Datainspektionen) lub lokalnego organu ochrony danych.

 

4. SPOSÓB, W JAKI GROMADZIMY DANE OSOBOWE

Gromadzimy dane osobowe przy następujących okazjach:

 • Kiedy rejestrujesz się w Serwisie CricksyDog — kiedy rejestrujesz się w Serwisie CricksyDog, gromadzone będą określone dane osobowe, aby użytkownik mógł korzystać z Serwisu CricksyDog, takie jak adres e-mail, data urodzenia, płeć oraz kraj.
 • Kiedy korzystasz z Serwisu CricksyDog — kiedy korzystasz z Serwisu CricksyDog, gromadzimy dane osobowe na temat korzystania przez Ciebie z Serwisu CricksyDog
 • Od stron trzecich — będziemy otrzymywać dane osobowe dotyczące Ciebie lub Twojej aktywności od stron trzecich, w tym reklamodawców oraz współpracujących z nami partnerów, w celu udostępniania Serwisu CricksyDog (patrz: Udostępnianie danych osobowych). Będziemy wykorzystywać tego rodzaju dane osobowe jedynie w przypadku wyrażenia zgody na udostępnianie danych przez CricksyDog lub podmiot zewnętrzny lub jeśli CricksyDog posiada uzasadniony powód, aby wykorzystywać dane osobowe w celu udostępniania Serwisu CricksyDog.

Wykorzystujemy zanonimizowane lub zagregowane informacje w celach, takich jak testowanie systemów IT, badania, analiza danych, tworzenie modeli marketingowych i promocyjnych, ulepszanie Serwisu CricksyDog oraz opracowywanie nowych funkcji i opcji w ramach Serwisu CricksyDog.

 

5. ZATRZYMYWANIE I USUWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać Serwis CricksyDog, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności Serwisu CricksyDog, podejmowanie decyzji dotyczących nowych funkcji i ofert w oparciu o dane, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będziesz korzystać z Serwisu CricksyDog.

 Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji, chyba że zostaniemy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych, w tym w poniższych sytuacjach:

 • jeśli istnieć będą nierozwiązane kwestie dotyczące Twojego konta, takie jak nieuregulowane płatności na koncie lub nierozstrzygnięte roszczenia lub spory, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe do czasu rozwiązania problemu;
 • jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, podatkowych oraz rachunkowych, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo; i/lub,
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom lub zapewnianie bezpieczeństwa naszym użytkownikom.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie, polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych użytkownika w naszych systemach.

Twoje konto użytkownika jest chronione hasłem, więc zachęcamy do wybrania unikalnego i silnego hasła oraz ograniczania dostępu do komputera i przeglądarki, jak również wylogowywanie się za każdym razem po zakończeniu korzystania z Serwisu CricksyDog.

 

7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie CricksyDog lub wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki oraz tego, w jaki sposób CricksyDog wykorzystuje Twoje dane osobowe, odwiedź Centrum Prywatności w witrynie CricksyDog.pl, gdzie dostępne są dalsze informacje.

 

8. DANE KONTAKTOWE

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Centrum Prywatności lub wysłanie do nas wiadomości na adres:

Vargyas Petfood Kft.

Osli utca 16
Kapuvár
9330
Węgry

CricksyDog jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

Mamy nadzieję, że podoba Ci się CricksyDog.pl!
© CricksyDog

Niezależnie zweryfikowany
1081 opinii